Veggie
01. Yu Choy (1 lb)

油菜 (1磅)

油菜 (1磅)

$ 3.99

Qty

02. Chinese Broccoli (1 lb)

芥蘭 (1磅)

芥蘭 (1磅)

$ 3.59

Qty

03. Bok Choy (1 lb)

白菜苗 (1磅)

白菜苗 (1磅)

$ 3.29

Qty

04. Broccoli (1 lb)

⻄蘭花 (1磅)

⻄蘭花 (1磅)

$ 1.99

Qty

05. Chinese Lettuce (1 lb)

A菜 (1磅)

A菜 (1磅)

$ 1.99

Qty

06. Spinach (1 lb)

菠菜 (1磅)

菠菜 (1磅)

$ 2.49

Qty

07. Oriental Mustard (1 lb)

芥菜仔 (1磅)

芥菜仔 (1磅)

$ 2.29

Qty

08. Watercress (1 bundle)

西洋菜 (1紮)

西洋菜 (1紮)

$ 1.50

Qty

09. Cauliflower (1 pc)

椰菜花 (1個)

椰菜花 (1個)

$ 3.99

Qty

10. Red Bell Pepper (1 pc)

紅椒 (1個)

紅椒 (1個)

$ 1.99

Qty

11. Yellow Bell Pepper (1 pc)

黃椒 (1個)

黃椒 (1個)

$ 1.99

Qty

12. Green Bell Pepper (1 pc)

綠椒 (1個)

綠椒 (1個)

$ 1.69

Qty

13. Enoki Mushroom (1 pc)

金針菇 (1包)

金針菇 (1包)

$ 2.29

Qty

14. Cucumber (1pc)

⻑⻘瓜 (1條)

⻑⻘瓜 (1條)

$ 1.39

Qty

15. Tomato (1 lb)

番茄 (1磅)

番茄 (1磅)

$ 1.99

Qty

16. Long String Beans (1 lb)

長豆角 (1磅)

長豆角 (1磅)

$ 3.59


Sold Out
17. King Oyster Mushroom

皇子菇 (1包)

皇子菇 (1包)

$ 2.79

Qty

18. Eggplant (1 lb)

茄子 (1磅)

茄子 (1磅)

$ 2.49

Qty

19. Fuzzy Melon (1 lb)

節瓜 (1磅)

節瓜 (1磅)

$ 2.99

Qty

20. Carrots (1 lb)

紅蘿蔔 (1磅)

紅蘿蔔 (1磅)

$ 0.99

Qty

21. Tang Lettuce (1 pc)

唐生菜 (1個)

唐生菜 (1個)

$ 1.59

Qty

22. Mushroom (100 g)

蘑菇 (100g)

蘑菇 (100g)

$ 1.35

Qty

32. Tofu (1 box)

豆腐 (1 盒)

豆腐 (1 盒)

$ 2.29

Qty

33. Celery Stalks (1 pc)

茜芹 (1棵)

茜芹 (1棵)

$ 2.59

Qty

36. Zucchini (1 lb)

意大利青瓜 (1 lbs)

意大利青瓜 (1 lbs)

$ 1.69

Qty

37. Yellow Onion (1 lb)

洋蔥 (1磅)

洋蔥 (1磅)

$ 1.29

Qty

39. Corn (6 pcs)

粟米(6支)

粟米(6支)

$ 5.50

Qty

40. Potato (1 lb)

薯 (1 lb)

薯 (1 lb)

$ 0.89

Qty

41. Pumpkin (1 pc)

南瓜 (1 pc)

南瓜 (1 pc)

$ 3.99


Sold Out
42. Bean sprouts (1 lb)

豆苗 (1 lb)

豆苗 (1 lb)

$ 4.99

Qty

Fruit
22. Royal Gala Apple (6 pcs)

皇室蘋果 (6個)

皇室蘋果 (6個)

$ 4.49

Qty

24. 72 size California Orange (6 pieces)

加州72個裝甜橙 (6個)

加州72個裝甜橙 (6個)

$ 4.99

Qty

25. 72 size California Orange (1 case)

加州72個裝甜橙 (1 箱)

加州72個裝甜橙 (1 箱)

$ 55.00

Qty

26. Pear (4 pieces)

水晶梨 (3個)

水晶梨 (3個)

$ 4.99

Qty

27. Sungold Kiwi (6 pieces)

黃金奇異果 ( 6個)

黃金奇異果 ( 6個)

$ 6.99


Sold Out
35. 35 Size Cara Cara Navel Orange (4 pcs)

35個裝紅肉甜橙 (4個)

35個裝紅肉甜橙 (4個)

$ 5.59


Sold Out
36. Cara Cara Navel Orange (1 case 35 pcs)

35個裝紅肉甜橙 (1 箱)

35個裝紅肉甜橙 (1 箱)

$ 42.00


Sold Out
38. Organic Strawberries (1 box ~1 lb)

士多啤梨(1盒約1磅)

士多啤梨(1盒約1磅)

$ 6.99

Qty

40. Kiwi (6 pcs )

奇異果 ( 6 pcs)

奇異果 ( 6 pcs)

$ 6.69

Qty

Manager Special
27. Large Honey Melon

大蜜瓜

大蜜瓜

$ 6.99


Sold Out
28. Cherry (1 lbs)

櫻桃 (1磅 )

櫻桃 (1磅 )

$ 4.89


Sold Out
29. Large Egg (30 pcs)

大裝雞蛋 (30隻)

大裝雞蛋 (30隻)

$ 9.99

Qty

30. Large Watermelon (1 pc)

大西瓜 (1個)

大西瓜 (1個)

$ 6.99


Sold Out
31. Pineapple (1 pc)

菠蘿 (1個)

菠蘿 (1個)

$ 4.59

Qty

31. Watermelon (Personal Size 1 pcs)

西瓜 (1個)

西瓜 (1個)

$ 5.99


Sold Out
34. Avocado (1 pc)

牛油果 (1個)

牛油果 (1個)

$ 1.99

Qty

35. Cantaloupe (1 pc)

哈密瓜 (1個)

哈密瓜 (1個)

$ 4.59


Sold Out
39. Nectarine (1 lb)

油桃 (1 lb)

油桃 (1 lb)

$ 3.59


Sold Out
41. Large Blueberries (312g)

藍莓 (312g)

藍莓 (312g)

$ 7.69


Sold Out
43. Apricots (1 lb)

杏 (1 lb)

杏 (1 lb)

$ 2.69


Sold Out
44. Large Grape Fruit (1 pcs)

紅肉西柚 (1 pcs)

紅肉西柚 (1 pcs)

$ 3.50

Qty

45. Tangerine (4 pcs)

柑 (4個)

柑 (4個)

$ 2.59


Sold Out
50. Italy Red Grapes (1 lbs)

超甜意大利紅提(1 lbs)

超甜意大利紅提(1 lbs)

$ 3.99


Sold Out
51. Italy Green Grapes (1 lbs)

超甜意大利青提 (1 lbs)

超甜意大利青提 (1 lbs)

$ 3.99


Sold Out